Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1182 b95b 500
8304 9c07 500
modus operandi
8124 8f6a 500
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
9045 d326 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viabrzask brzask
9112 dd1d
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaporcelanowadusza porcelanowadusza
3003 2d55 500
Malcolm T. Liepke
Reposted fromrol rol viasoupless soupless
3898 939a
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viabrzask brzask
1529 db47
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
1534 f420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
4910 327c
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
9823 8d68
Reposted byateme ateme
5618 4bd3 500

yua:

明日なんてない (Trailer)

Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viabrzask brzask
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide vianezavisan nezavisan
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
8631 ecd3
Reposted byateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl